Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • Weź udział w nowym projekcie stażowym...
    Weź udział w nowym projekcie stażowym...

    Projekt obejmuje wysokiej jakości staże zawodowe dla 108 uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żniński, tj. z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie.

Projekt "Dobry staż i pracę masz" realizowany w okresie od 16 maja 2016 roku do 30 września 2017 roku współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Podziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizatorem projektu jest Powiat Żniński.

Cele projektu
Celem głównym projektu „Dobry staż i pracę masz” jest zwiększenie przygotowania praktycznego 108 uczniów do wejścia na rynek pracy i poprawa współpracy 2 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Żnińskiego prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami poprzez realizację wysokiej jakości staży zawodowych do dnia 30.09.2017 r. zorganizowanych na terenie województwa kujawsko - pomorskiego. Wsparcie obejmie 108 uczniów 2 szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe, prowadzonych przez Powiat Żniński:
1. Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie - 72 uczniów: Staż dla zawodu technik informatyk - 24 uczniów; Staż dla zawodu technik mechanik - 20 uczniów; Staż dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych - 20 uczniów; Staż dla zawodu technik budownictwa - 8 uczniów.
2. Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie - 36 uczniów: Staż dla zawodu technik spedycji - 36 uczniów.

Planowane efekty
Zwiększenie przygotowania praktycznego 108 uczniów do wejścia na rynek pracy i poprawa współpracy 2 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Żnińskiego prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami poprzez realizację wysokiej jakości staży zawodowych do dnia 30 września 2017 r. zorganizowanych na terenie województwa kujawsko - pomorskiego.

Wartość projektu
284 150,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich
241 527,50 zł

Wkład Budżetu Państwa
28 415,00 zł

całkowita wartość dofinansowania
269 942,50 zł